CLOUD NATIVE

Zastosowanie podejścia cloud native umożliwia łatwe, szybkie, elastyczne tworzenie całych środowisk aplikacyjnych oraz elastyczne i dynamiczne reagowanie na zmieniające się wymagania wydajnościowe. Minimalizacja manualnych operacji oraz wysoka automatyzacja gwarantuje pełną kontrolę oraz powtarzalność działań. Wykorzystanie gotowych usług chmurowych pozwala skupić się na tworzeniu systemów tak, aby maksymalnie efektywnie wspierały biznes, unikając nakładów na wdrażanie niezbędnych w tradycyjnym modelu technicznych/infrastrukturalnych elementów wspierających.

Time2Market

Wykorzystanie szerokiego wachlarza ustandaryzowanych usług realizujących proste operacje, umożliwia szybkie wdrażanie (oraz zmianę roli już istniejących) systemów w oparciu o predefiniowane bloki funkcjonalne. Nakład pracy ponoszony jest w zakresie realizacji funkcji oczekiwanych przez biznes, a nie wdrażanie i utrzymywanie OS oraz platform aplikacyjnych. Jednocześnie zapewnia to „niski koszt porażki”, gdzie w zakładanym budżecie można zweryfikować i przetestować nieporównywalnie więcej rozwiązań.

Pay As You Go

Koszt usług Iaas / Paas / Saas dostarczanych przez chmury, w zdecydowanej większości zależy od użycia mierzonej czasem aktywności, ilości wywołań i wolumenu danych. Minimalizacja kosztów stałych i płatność tylko za wykorzystane usługi, możliwa jest dzięki precyzyjnie dopasowanym modelom kosztowym. Daje to możliwość optymalizacji, a dodatkowo weryfikuje rzeczywiste koszty usług biznesowych.

Elastyczność i skalowalność

Dzięki wykorzystaniu modelu IaaC (Infrastructure as a Code), gdzie składowe to konkretne usługi chmurowe, dość łatwo reagować i zarządzać wydajnością środowiska poprzez zmianę rozmiaru (skalowanie) poszczególnych usług lub zmianę liczby wystąpień poszczególnych usług. Całość może dziać się automatycznie na podstawie predefiniowanych zdarzeń np. generowanych przez monitoring usługi biznesowej.

Nowoczesne podejście do tworzenia systemów i aplikacji biznesowych w oparciu o mikrousługi/mikroserwisy dostawców usług chmurowych. Kluczową rolą jest opisanie systemu i aplikacji według określonego modelu i usług jakie należy użyć, a także jakie mają ich być wzajemne relacje.

Daje to maksymajną automatyzację, powtarzalność powoływania i zarządzania środowiskami. Dodatkowo upraszcza diagnostykę, monitorowanie oraz migracje między dostawcami usług.