ENERGETYKA

SYTUACJA NA RYNKU

Systemy zaopatrzenia w energię są elementami systemu infrastruktury krytycznej państwa. Ich niezawodne działanie często utożsamiane jest z uniezależnieniem się od podmiotów zewnętrznych.
Jednak w energetyce funkcjonuje wiele systemów i aplikacji niezwiązanych z zapewnieniem dostaw energii, wykonanych w tradycyjnych technologiach. To właśnie w tym obszarze chmura obliczeniowa może być kierunkiem rozwoju.

Wysokie stałe koszty IT

Wykorzystanie chmury pozwala optymalizować koszty utrzymania IT przy dotrzymaniu takiej samej jakości usług IT dla własnego biznesu i klientów.
Chmura obliczeniowa zdejmuje z nas konieczność budowy i utrzymania skomplikowanych rozwiązań HA i DR. Płacimy tylko za wykorzystane zasoby obliczeniowe, składowane dane, a wysoka dostępność jest jej wbudowaną cechą.

AI i Cognitive Services

Masowy przyrost danych gromadzonych przez IoT z liczników, sieci przesyłowych i innych elementów szeroko pojętej infrastruktury energetycznej wymaga coraz to większej pojemności i mocy obliczeniowych do ich analizy.
Chmura obliczeniowa umożliwia praktycznie nieograniczone zasoby składowania danych, jak również wydajne zasoby obliczeniowe i usługi AI i Cognitive Services.

AI w procesie przewidywania awarii

Awarie urządzeń elektroenergetycznych generują wysokie, bezpośrednie koszty ich usunięcia oraz straty spowodowane przestojem.
Zastosowanie chmury obliczeniowej do kolekcji danych, z czujników i dedykowanych urządzeń pomiarowych w połączeniu z usługami AI/ML, pozwala na budowę rozwiązań przewidywania awarii w czasie rzeczywistym. Dodatkowo w połączeniu z innymi źródłami danych (np prognozami pogody), można aktywnie zarządzać źródłami odnawialnej energii.

Ryzyka i czasochłonność wdrożeń IT

Budowa rozwiązań on-premise w obszarach analityki, AI i ML generuje wysokie koszty początkowe związane z zakupami dedykowanego sprzętu oraz oprogramowania. Niskie początkowe nakłady inwestycyjne, typowe dla usług chmurowych, pozwalają ograniczać ryzyka finansowe związane z realizacją tego typu projektów. Wdrożenia mogą być realizowane szybciej i taniej, a finalne koszty rozwiązania są proporcjonalne do wykorzystanych zasobów.

Podniesienia poziomu bezpieczeństwa infrastruktury oraz danych

Wbrew potocznemu przekonaniu chmura może być bezpiecznym środowiskiem. Rozwiązania cloud native są tworzone z myślą o bezpieczeństwie danych, a nad infrastrukturą chmurowej czuwają specjaliści dostawcy.
Jasny podział odpowiedzialności oraz zaawansowane narzędzia z obszaru cybersecurity, pozwalają w ostatecznym rozrachunku poprawić bezpieczeństwo środowiska IT.

Disaster Recovery

W sektorze energetycznym, architektura systemów krytycznych musi zapewniać działanie w przypadku zdarzeń katastroficznych, przy minimalnych stratach danych transakcyjnych. Zapewnienie synchronicznej replikacji danych jest uwarunkowane odległościami pomiędzy ośrodkami podstawowym i zapasowy oraz przepustowością posiadanych łącz.
Usługi chmury obliczeniowej oferują wbudowane rozwiązania zapewniające HA i DR poszczególnych usług.

Systemy zaopatrzenia w energię są elementami systemu infrastruktury krytycznej Państwa. Niezawodne działanie systemów IT oraz systemów utrzymania w sektorze energetycznym często jest utożsamiane z uniezależnieniem się od podmiotów zewnętrznych. W powszechnym przekonaniu, przejście do chmury utożsamiane jest z wysokim ryzykiem dotyczącym dostępności serwowanych usług jak i bezpieczeństwa składowanych i przetwarzanych danych.

Na adaptację rozwiązań chmurowych mają wpływ obawy o lokalizację składowania i przetwarzania danych, jak również zabezpieczenie ich przed nieautoryzowanym dostępem czy wyciekiem. Dodatkowo dla systemów real-time ważnym czynnikiem blokującym przejście do chmury są obawy dotyczące opóźnień w komunikacji sieciowej.

Działy bezpieczeństwa wielu firm powoli otwierają się na chmurę. Przekonują się, że dostawcy chmurowi wdrażając i utrzymując bardzo zaawansowane systemy zabezpieczeń, uzupełniane dodatkowo restrykcyjnymi zasadami bezpieczeństwa oraz dostępu do danych, umożliwiają zarządzanie i znaczącą redukcję ryzyk naruszeń bezpieczeństwa. Dzięki temu uzyskany poziom bezpieczeństwa jest co najmniej taki sam lub wyższy niż zwykle we własnych ośrodkach obliczeniowych. Odpowiednio wdrożony proces bezpieczeństwa, działający 24/7 zespół monitorujący czy też dostawcy chmury, mogą nie tylko przeciwstawić się atakom, ale to co istotne, proaktywnie im zapobiegać zarządzając skutecznie poziomem ryzyka.

W ciągu ostatnich lat chmura obliczeniowa stała się dojrzałą technologią, oferowaną przez globalnych liderów technologicznych, której używa coraz więcej przedsiębiorstw, jak również światowych liderów sektora energetycznego.
Korzyści płynące z przechodzenia do chmury obliczeniowej będą stawać się nowym trendem wprowadzania nowej infrastruktury oraz aplikacji w sektorze energetycznym.
Dostawcy chmury obliczeniowej wyznaczają kierunki i trendy w obszarach analityki, IoT, AI i ML. Udostępniają nowe rozwiązania w postaci usług, jak również nieustannie implementują nowe funkcjonalności. Budowanie podobnych rozwiązań we własnych ośrodkach obliczeniowych jest kosztowne i czasochłonne. Użycie technologii chmurowych w tym obszarze znacząco przyspiesza proces implementacji, jak również zapewnia odpowiednią wydajność i dostępność.
Mimo, że chmura jest właściwym rozwiązaniem do tego, aby przeprowadzić w przedsiębiorstwach fundamentalną transformację technologiczną, wiele firm z sektora energetycznego bardzo ostrożnie podchodzi do korzystania z chmury. Szczególnie jeśli biorą pod uwagę jedynie takie korzyści jak usprawnienie, czy uzupełnienie obecnych systemów i usług.
Proces migracji do chmury to zmiana nie tylko technologiczna, ale przede wszystkim organizacyjna. Powinna być traktowana jako szansa na usprawnienie działania przedsiębiorstwa, a nie rozwiązanie bieżących niedoborów infrastrukturalnych. Można ją traktować jako swoistą „ucieczkę do przodu”, pozwalającą znaleźć się tam gdzie jeszcze nie dotarła konkurencja.

JAK BEZPIECZNIE PRZEJŚĆ
DO CHMURY

  • Analiza stanu obecnego i stworzenie strategii oraz planu migracji

    Wybrane komponenty architektury IT są analizowane w celu stworzenia obrazu stanu obecnego. Badaniu podlega infrastruktura, technologie w jakich wykonane są aplikacje oraz zastosowany model utrzymaniowy. Na tej podstawie tworzona jest nowa architektura rozwiązania wraz z kompleksową strategią migracji wytypowanych elementów do chmury. Przygotowywany jest nowy katalog usług IT oraz docelowy model operacyjny. Całość uzupełniana jest wytycznymi dotyczącymi utrzymania, bezpieczeństwa i zarządzania danymi w nowej architekturze.

  • Proces transformacji do chmury

    Elementy wytypowane podczas pierwszego etapu są przenoszone zgodnie z przyjętym harmonogramem. Autorski framework pozwala na kategoryzację aplikacji i podjęcie konkretnych akcji w zależności od przynależności aplikacji do grupy. Dzięki temu możemy skorzystać nie tylko z najprostszej, ale też niekoniecznie optymalnej kosztowo migracji typu „lift-and-shift”, lub też z transformacji do technologii cloud native i skorzystania z rozwiązań typu PaaS lub SaaS.

  • Zarządzanie i optymalizacja

    Proces migracji do chmury jest zazwyczaj elementem większej transformacji przedsiębiorstwa. Po udanym procesie przeniesienia wybranych aplikacji do chmury następuje proces optymalizacji i usprawniania zarówno procesów wewnątrz IT, jak i biznesowych. Dostosowaniu podlega zarówno model operacyjny, procedury bezpieczeństwa oraz zarządzanie w obszarze IT. Do nowych warunków należy dostosować również wszystkie procesy wspomagające. Jak na przykład zarządzanie pojemnością, wewnętrzny billing, help-desk. Gwałtowny rozwój technologii chmurowych wymaga również zmian w procesach doskonalenia rozwiązań i dodania do nich ciągłego testowania rozwiązań opartych o nowe usługi od dostawców chmurowych.

Wybór docelowej architektury

Warto wziąć pod uwagę narzędzia pozwalające na dobranie optymalnego rozwiązania docelowego na podstawie informacji pozyskanych podczas analizy środowiska klienta. Stworzona w ten sposób architektura będzie nie tylko nienaganna technologicznie, ale również najkorzystniejsza cenowo.

Zwinne podejście do procesu migracji

Rekomenduje się podzielenie procesu transformacji na fazy, zgodnie z najlepszymi praktykami Agile. Pozwala to na fazowe dostosowanie poszczególnych obszarów przedsiębiorstwa do nowych wymagań, przy zachowaniu ciągłości działania.

Hybrydowy Model Operacyjny

Zaleca się zdefiniowanie hybrydowego modelu operacyjnego, uwzględniającego (zwłaszcza w okresie przejściowym) zarówno wymagania architektury chmurowej, jak i tradycyjnej. W takim rozwiązaniu część uprawnień przenoszona jest na użytkownika końcowego, poprawiając jego dostęp do usług. Takie podejście pozwala na przesunięcie sił IT do optymalizacji środowiska pod kątem technologicznym i kosztowym.