FINANSE

SYTUACJA NA RYNKU

Technologia chmurowa odgrywa coraz ważniejszą rolę w sektorze finansowym. Właściwie wdrożone technologie chmurowe pomagają adresować wyzwania branżowe, niosąc ze sobą realne korzyści finansowe i pomagając uzyskać przewagę nad konkurencyjnym rynku.

Kapitałochłonność IT

Wykorzystanie chmury pomaga zredukować koszty związane z utrzymaniem IT. Zamiast dużych, jednorazowych nakładów kapitałowych związanych z projektami IT, chmura „oferuje” elastyczne podejście do wydatków operacyjnych.

Ryzyka związane z wdrożeniami IT

Niskie początkowe nakłady inwestycyjne, typowe dla usług chmurowych, pozwalają ograniczać ryzyka finansowe związane z realizacją nowych projektów. Wdrożenia mogą być realizowane szybciej i taniej, a testy przed uruchomieniem produkcyjnym mogą być przeprowadzone w skali adekwatnej do rzeczywistych potrzeb

Przetwarzanie i monetyzacja ogromnych zasobów danych.

Technologie chmurowe udostępniają niemal nieograniczone możliwości obliczeniowe. Dostępne zaawansowane funkcje analityczne, umożliwiają analizę dużych wolumenów danych, redukując potrzebę posiadania bardzo drogich i skomplikowanych rozwiązań analitycznych w instytucjach finansowych, ograniczając ją do systemów przetwarzających ekstrakty z danych przetworzonych w chmurze.

Przejrzystość kosztów IT

Chmura umożliwia uzyskanie większej przejrzystości kosztów, a dzięki temu dostosowania ich do realnych potrzeb danej organizacji oraz raportowanie w czasie rzeczywistym.

Dostosowanie do dynamiki rynku

Chmura daje możliwość szybkiego i sprawnego dostarczania usług IT, pomaga skrócić cykl tworzenia aplikacji, a co istotne pozwala to także na wprowadzanie na rynek nowych, bardziej innowacyjnych produktów i usług

Biorąc pod uwagę dojrzałość i korzyści technologii chmurowych, chmura w naturalny sposób będzie stawać się domyślnym modelem wprowadzania nowej infrastruktury oraz aplikacji w instytucjach finansowych.
Mimo iż chmura jest właściwym rozwiązaniem do tego, aby przeprowadzić w przedsiębiorstwach fundamentalną transformację technologiczną, wiele z instytucji wciąż korzysta z chmury oportunistycznie, głównie w celu usprawnienia bądź uzupełnienia obecnych systemów i usług.
Przede wszystkim wynika to z obaw przed uruchomieniem dużego programu zmian, który będzie miał wpływ na praktycznie każdy element organizacji banku, a co za tym idzie pociągnie za sobą duże wydatki na projekty transformacyjne i wygeneruje związane z nimi ryzyko niepowodzenia.
Na adaptację rozwiązań chmurowych mają wpływ obawy o bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Działy bezpieczeństwa instytucji finansowych powoli otwierają się na chmurę, przekonując się, że dostawcy chmurowi wdrażając i utrzymując bardzo zaawansowane systemy zabezpieczeń, uzupełniane dodatkowo restrykcyjnymi zasadami bezpieczeństwa oraz dostępu do danych, umożliwiają zarządzanie i znaczącą redukcję ryzyk naruszeń bezpieczeństwa, na poziomie co najmniej takim samym lub wyższym niż zwykle jest wymagany w instytucjach finansowych.

Dzięki odpowiednio wdrożonym procesom bezpieczeństwa i działającym 24/7 zespołom monitorującym dostawcy chmurowi mogą nie tylko przeciwstawiać się atakom, ale przede wszystkim im proaktywnie zapobiegać, skutecznie zarządzając poziomem ryzyka.
Nie można pominąć również wpływu regulacji sektorowych na adopcję chmury. Tu na pierwszy plan wysuwa się rola, jaką odgrywa Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Nadzór dostrzegając rosnące znaczenie i rolę tego typu usług, 23 stycznia opublikował komunikat dotyczący przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej. Stał on się drogowskazem dla całego rynku, gdyż ujednolica i precyzuje podejście nadzorcy do wykorzystywania rozwiązań chmurowych w sektorze usług finansowych. Jest to także uzupełnienie i uszczegółowienie dotychczasowych zaleceń w zakresie outsourcingu.

JAK BEZPIECZNIE PRZEJŚĆ
DO CHMURY

 • Zdefiniowanie strategii adaptacji chmury

  Jedynym sposobem na minimalizację ryzyk związanych z migracją do chmury jest opracowanie właściwej strategii, która pozwoli zdefiniować cele migracji, które będą wspierały realizację celów biznesowych instytucji finansowej. Dzięki temu możliwe będzie określenie co i w jaki sposób należy zrobić oraz jakie nakłady finansowe będą potrzebne by w założonym terminie osiągnąć oczekiwane rezultaty.

 • Zaplanowanie migracji aplikacji

  Znajomość posiadanych aplikacji, technologii jakie wykorzystują i jakie przetwarzają dane jest kluczowa dla podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących strategii migracji poszczególnych aplikacji do chmury, w tym niezbędnych zmian w architekturze aplikacji, oraz związanych z migracją kosztów.

 • Opracowanie zasad zarządzania danymi w chmurze

  Decyzje o umiejscowieniu i przenoszeniu danych do chmury powinny być podejmowane na podstawie klasyfikacji danych, opracowanej i zatwierdzonej przez instytucję finansową.

 • Dostosowanie organizacji do pracy z chmurą

  Model operacyjny i procesy IT muszą uwzględniać charakter rozwiązań chmurowych. Organizacja musi zbudować niezbędne mechanizmy kontroli i rozliczania wykorzystania chmury, jak również zapewnić niezbędne kompetencje zarówno w IT jak i po stronie biznesu.

Strategia

Rekomenduje się następujące zmiany oraz podejście w obszarze strategii.
a. Wykorzystanie sprawdzonych metodyk i frameworków gotowych, przetestowanych i wdrożonych przed podmioty specjalizujące się w danym przedmiocie technologii – tu implementacji cloud.
b. Weryfikacja i implementacja z podmiotami i/lub poprzez podmioty realizujące podobne przedsięwzięcia wcześniej w podobnej i nie mniejszej skali.

Bezpieczeństwo

Rekomenduje się wykorzystanie wiedzy i doświadczenia dostawców cloud oraz dostawców technologii i firm doradczych w obszarze przedmiotowej implementacji m.in. w kontekście regulacji, czy szeroko pojętego cyberbezpieczeństwa.

Data Center i adopcja

Rekomenduje się następujące zmiany oraz podejście w obszarze centrów danych i modelu.
a. Zaplanowanie wykorzystania pełnej hybrydy rozwiązań w obszarze własnego Data Center oraz Data Center dostawców cloud.
b. Implementację strategii Multicloud od samego początku drogi do chmury dla podmiotów niewykorzystujących chmury lub wykorzystujących ją w niewielkim stopniu.
c. Rewizję planów zakupów sprzętu hardware w kontekście implementacji cloud oraz nowe podejście dla analizy TCO, uwzględniające dodatkowe, wcześniej nieuwzględniane elementy

Usługi (PaaS, SaaS, IaaS)

Rekomenduje się wykorzystanie wielowarstwowej strategii chmurowej. Dla podmiotów wykorzystujących SaaS zejście do poziomu PaaS i/lub IaaS, dla podmiotów implementujących niższe warstwy chmury wykorzystanie pełnego portfolio dostawców chmurowych.

Sytuacje nadzwyczajne

Rekomenduje się, z uwagi na nieplanowane i nieprzewidywalne sytuacje zewnętrzne, każdorazowe uwzględnienie ich w modelu wykorzystania chmury ze stosownymi wagami. Oraz kalkulacje w obszarze planowania działań w momencie kryzysu i/ lub planowania automatyzacji na rzecz czynności związanych z elementem ludzkim.