MEDIA I TELEKOMUNIKACJA

SYTUACJA NA RYNKU

Od wielu lat trend obniżania cen usług oraz zamiany na rynku reklam zmusza firmy działające w branży telekomunikacyjnej i mediowej do nieustannego poszukiwania możliwości redukcji kosztów OPEX. Rozwiązania oparte na architekturze „on-premise” powoli wyczerpują możliwości w tym zakresie. Jednoczesny brak inwestycji i transformacji działów IT zwiększył dług technologiczny, któremu można zapobiec zwiększając wykorzystanie rozwiązań chmurowych.

Szybciej, lepiej

Łatwa dostępność usług i przejścia pomiędzy usługodawcami zwiększa oczekiwania klienta do szybszej i lepszej obsługi. Wymusza to zmianę podejścia i zwiększenie nakładów na systemy „online”, które pozwolą na lepszy sposób dotarcia i obsługi klienta. Technologie chmurowe pozwalają obsłużyć „sezonowy” charakter sprzedaży, który powoduje nierówny i nieciągły popyt na infrastrukturę,

Analiza zachowań klientów

Proaktywność staje się kluczowa dla utrzymania klientów i pozyskania nowych. Dane zawarte w systemach CRM nie wystarczają już podjęcia właściwych akcji. Korelacja zdarzeń w infrastrukturze z zachowaniem klientów wymaga zbierania i analizowania coraz większej ilości danych. Zwiększenie udziału usług chmurowych pozwala na wykorzystanie możliwości analitycznych, które często znacznie wykraczają poza funkcjonalności systemów „on premise” ze względu na ich skalę oraz fakt budowania modeli w oparciu o dane wielu firm.

Automatyzacja procesów

Bycie szybszym i lepszym od innych wymaga nakładów na zwięszoną kontrolę i automatyzację procesów, zarówno związanych z front-endem i jak i back-endem rozumianym szeroko poza systemy IT (np. work force management). Dostępne narzędzia SaaS pomagają w szybszej adopcji rozwiązań oraz pomagają szybciej dostarczać nowe, interesujące funkcjonalność

Utrzymanie stabilności i jakości usługi

Wykorzystanie usług chmurowych pozwala uzyskanie dostępności usługi na bardzo wysokich poziomach SLA. Co najważniejsze, dzięki rozproszonej architekturze i skali rozwiązań, większość kluczowych dostawców usług chmurowych stawia sobie cel dla parametrów RTO i RPO na poziomie „0”.

Dojrzałość i elastyczność rozwiązań chmurowych, nie tylko w modelu IaaS/PaaS, ale także SaaS, udowadnia, że nowoczesne usługi można wdrażać szybciej, taniej oraz zwiększyć ich jakość. Branża telekomunikacyjna i mediowa późno i oportunistycznie zaczęła korzystać z rozwiązań chmurowych. Paradoksalnie przeszkodziła w tym wysoka kultura techniczna organizacji oraz podejście rynkowe, które zakładało próbę zbudowania własnych rozwiązań chmurowych, które zapobiegłyby ekspansji globalnych graczy i zatrzymały drenaż przychodów. Stało się tak pomimo braku silnych regulacji rynkowych, które dotykają np. branżę energetyczną, czy finansową. Kultura budowania rozwiązań „in house” była zawsze bardzo silna w branży.

Potrzeba realizacji celów biznesowych oraz dostępność rozwiązań chmurowych doprowadza często do powstawania „shadow IT” i kupowania usług oraz budowania kompetencji bezpośrednio w działach odpowiedzialnych za wynik biznesowy i posiadających bezpośredni dostęp do budżetu. Powoduje to problemy we właściwym kontrolowaniu funkcjonowania przedsiębiorstwa i bezpieczeństwa danych. Rozwój technologii i związania z nim standaryzacja (np. kontenery) oraz zmiana procesów wytwórczych oprogramowania (np. podejście DevOps) sprzyjają otwieraniu się na chmurę, która staje się narzędziem lepszym i dużo bardziej wygodnym. Budowanie, testowanie i wdrażanie nowych aplikacji staje się szybsze, proces bardziej homogeniczny.

JAK BEZPIECZNIE PRZEJŚĆ
DO CHMURY

 • Zdefiniowanie strategii adaptacji chmury

  Jedynym sposobem na minimalizację ryzyk związanych z migracją do chmury jest opracowanie właściwej strategii, która pozwoli zdefiniować cele migracji, które będą wspierały realizację celów biznesowych przedsiębiorstwa. Dzięki temu możliwe będzie określenie co i w jaki sposób należy zrobić oraz jakie nakłady finansowe będą potrzebne by w założonym terminie osiągnąć oczekiwane rezultaty.

 • Zaplanowanie migracji aplikacji

  Znajomość posiadanych aplikacji, technologii jakie wykorzystują i jakie przetwarzają dane jest kluczowa dla podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących strategii migracji poszczególnych aplikacji do chmury, w tym niezbędnych zmian w architekturze aplikacji, oraz związanych z migracją kosztów.

 • Opracowanie zasad zarządzania danymi w chmurze

  Decyzje o umiejscowieniu i przenoszeniu danych do chmury powinny być podejmowane na podstawie klasyfikacji danych, opracowanej i zatwierdzonej przez przedsiębiorstwa.

 • Dostosowanie organizacji do pracy z chmurą

  Model operacyjny i procesy IT muszą uwzględniać charakter rozwiązań chmurowych. Organizacja musi zbudować niezbędne mechanizmy kontroli i rozliczania wykorzystania chmury, jak również zapewnić niezbędne kompetencje zarówno w IT jak i po stronie biznesu.

Strategia

Rekomenduje się następujące zmiany oraz podejście w obszarze strategii.
a. Wykorzystanie sprawdzonych metodyk i frameworków gotowych, przetestowanych i wdrożonych przed podmioty specjalizujące się w danym przedmiocie technologii – tu implementacji cloud.
b. Weryfikacja i implementacja z podmiotami i/lub poprzez podmioty realizujące podobne przedsięwzięcia wcześniej w podobnej i nie mniejszej skali.

Bezpieczeństwo

Rekomenduje się wykorzystanie wiedzy i doświadczenia dostawców cloud oraz dostawców technologii i firm doradczych w obszarze przedmiotowej implementacji m.in. w kontekście regulacji, czy szeroko pojętego cyberbezpieczeństwa.

Data Center i adopcja

Rekomenduje się następujące zmiany oraz podejście w obszarze centrów danych i modelu.
a. Zaplanowanie wykorzystania pełnej hybrydy rozwiązań w obszarze własnego Data Center oraz Data Center dostawców cloud.
b. Implementację strategii Multicloud od samego początku drogi do chmury dla podmiotów niewykorzystujących chmury lub wykorzystujących ją w niewielkim stopniu.
c. Rewizję planów zakupów sprzętu hardware w kontekście implementacji cloud oraz nowe podejście dla analizy TCO, uwzględniające dodatkowe, wcześniej nieuwzględniane elementy

Usługi (PaaS, SaaS, IaaS)

Rekomenduje się wykorzystanie wielowarstwowej strategii chmurowej. Dla podmiotów wykorzystujących SaaS zejście do poziomu PaaS i/lub IaaS, dla podmiotów implementujących niższe warstwy chmury wykorzystanie pełnego portfolio dostawców chmurowych.

Sytuacje nadzwyczajne

Rekomenduje się, z uwagi na nieplanowane i nieprzewidywalne sytuacje zewnętrzne, każdorazowe uwzględnienie ich w modelu wykorzystania chmury ze stosownymi wagami. Oraz kalkulacje w obszarze planowania działań w momencie kryzysu i/ lub planowania automatyzacji na rzecz czynności związanych z elementem ludzkim.