PRZEMYSŁ

SYTUACJA NA RYNKU

W ciągu najbliższych lat technologia IIoT na zawsze odmieni przemysł umożliwiając digitalizację operacji i tworzenie wartości na niespotykaną dotąd skalę. Chmura odegra funkcję kluczową tworząc ekosystem biznesowy orkiestrujący wszystkich jego uczestników.

Skrócenie cyklu życia produktu

Cykl życia produktów uległ drastycznemu skróceniu. Dostosowanie cyklu rozwoju produktów do tempa zmian zachodzących na rynku wymaga zastosowania nowego podejścia i rozwiązań.

Rosnąca złożoność łańcucha wartości i niestabilność łańcucha dostaw

Złożoność łańcucha wartości i wahania popytu wymuszają ścisłą współpracę z partnerami. Niestabilność łańcucha dostaw powoduje zaś konieczność zarządzania nim w czasie rzeczywistym.

Rozwój nowych modeli biznesowych

Przemysł doświadcza konieczności różnicowania źródeł przychodów. Nowe modele biznesowe zorientowane na usługi mogą skuteczne stabilizować przychody i zapewnić przewagę konkurencyjną.

Uelastycznienie i optymalizacja operacji

Rosnąca konkurencja, wahania popytu, niepewność, wymuszają uelastycznianie i optymalizację operacji na drodze digitalizacji procesów technologicznych i biznesowych.

Doświadczenie klienta

Fizyczny produkt przestaje być wyłącznym nośnikiem wartości. Wykorzystanie danych w celu polepszenia obsługi i zaoferowania dodatkowych usług stają się kluczowe z punktu widzenia klienta.

Utrzymanie zróżnicowanego środowiska OT

Utrzymanie i zabezpieczenie często silnie zróżnicowanego środowiska OT w zakresie hardware’u i software’u jest wyzwaniem wymagającym znacznych zasobów finansowych i ludzkich.

W ciągu najbliższych lat technologia IIoT definitywnie odmieni przemysł. Już teraz technologia osiągnęła poziom dojrzałości umożliwiający pełną digitalizację operacji i tworzenie wartości na niespotykaną dotąd skalę. Pomimo, że technologia IIoT skupia na sobie największą uwagę, to chmura ostatecznie odgrywa funkcję kluczową, uwalniając potencjał IIoT i przyczyniając się do stopniowego tworzenia nowego ekosystemu biznesowego. Dzięki chmurze możliwe jest efektywne zintegrowanie łańcucha wartości i orkiestracja działań wszystkich jego uczestników, włączając w to klientów końcowych. Poniżej zasygnalizowano wybrane aspekty zastosowania chmury w przemyśle.

Typowe środowisko OT cechuje znaczny stopień zróżnicowania, a konieczność utrzymania, zarządzania i zabezpieczenia sprzętu i oprogramowania wiąże się ze znacznymi nakładami finansowymi i zasobowymi. Przeniesienie architektury i rozwiązań OT do chmury pozwala na szybką optymalizację kosztów organizacji IT/OT, a także zmianę modelu finansowania z CAPEX na OPEX. Podejście to staje się tym łatwiejsze, że coraz więcej dostawców rozwiązań dla przemysłu oferuje chmurowe warianty swoich systemów i narzędzi.

Chmura jest kluczowym elementem rozwiązań IIoT. Chmurowe platformy IoT/IIoT coraz liczniej wykorzystywane są do digitalizacji operacji w zakładach przemysłowych. Choć w centrum uwagi nadal pozostają przede wszystkim optymalizacja produkcji i zarządzanie majątkiem oparta na wykorzystaniu big data, a stosowane rozwiązania często mają charakter punktowy to pierwszy krok został wykonany i dał podwaliny dla przyszłych bardziej zaawansowanych inicjatyw. Przemysł, zwłaszcza wytwórczy dostrzegł konieczność pójścia o krok dalej.

 

Konkurencyjny i podatny na zakłócenia globalny rynek stawia producentów wobec konieczności zróżnicowania źródeł przychodów i ograniczeniu ich podatności na wahania koniunktury. Wiele strategii biznesowych już teraz zakłada serwicyzację, czyli rozwój nowych modeli biznesowych koncentrujących się na usługach. Usługi cyfrowe budowane wokół tradycyjnych produktów tworzą nowe pole dla tworzenia wartości i innowacyjności. Rozwiązania pozwalające monitorować sposób wykorzystania urządzeń torują drogę dla modeli Product As A Service i Outcome Economy. Z uwagi na złożoność usługowo zorientowanego ekosystemu biznesowego – m.in. wielość uczestników, konieczność przyjęcia, przetworzenia i przeanalizowania wielkiej ilości danych, zintegrowania wielu partnerów w łańcuchu wartości, włączenia w niego klienta końcowego, itp., elastyczność i swobodę rozbudowy infrastruktury opartej o chmurę należy postrzegać jako główny technologiczny czynnik warunkujący sukces transformacji modelu biznesowego.

 

Cykl życia produktów uległ drastycznemu skróceniu, a serwicyzacja wymusza przeprojektowanie produktów tak, aby mogły one być nośnikami usług. Dostosowanie cyklu rozwoju produktów do tempa zmian zachodzących na rynku, synchronizacja prac rozwojowych w obszarze hardware’u i software’u, a także włączenie danych o sposobie wykorzystania produktów do kolejnych cykli R&D, wymaga zastosowania nowego podejścia i rozwiązań. Chmurowe narzędzia PLM pozwalają odpowiedzieć na powyższe wyzwania i skrócić czasu potrzebny do wprowadzenia produktu na rynek.

 

Inną charakterystyczną cechą współczesnego rynku jest rosnąca złożoność łańcucha wartości, niestabilność łańcucha dostaw oraz wahania popytu. Wymusza to ścisłą współpracę z partnerami, dostawcami i klientami. Niezbędna jest integracja warstwy produkcji z obszarem zarządzania dostawami i zapewnienie dostępu do informacji szeregu użytkownikom. Rozwiązania chmurowe i tu posiadają ogromny potencjał uelastycznienia operacji, oferując niezakłócony dostęp do informacji i możliwość zarządzania złożonym ekosystemem niemalże w czasie rzeczywistym.

 

Chmura w przemyśle często traktowana jest oportunistycznie i jako obszar do eksperymentowania. Na ten stan rzeczy składają się: obawy dotyczą poufności danych, brak bezpośredniej kontroli nad infrastrukturą, kwestie braku niezbędnych kompetencji. W przypadku infrastruktury krytycznej obawy dotyczące poufności i kontroli nad infrastrukturą są jak najbardziej uzasadnione. Pewien przełom może przynieść inicjatywa Operatora Chmury Krajowej oraz lokowanie Data Center w Polsce. Jeśli chodzi zwłaszcza o przemysł wytwórczy to zaadaptowanie chmury jest nieuniknione. Chmura jak żadna inna technologia posiada potencjał odblokowania szeregu inicjatyw typowych dla czwartej rewolucji przemysłowej, włączając w to transformacje modeli biznesowych, zrewolucjonizowanie doświadczenia klienta i sposobu prowadzenia sprzedaży i marketingu.

JAK BEZPIECZNIE PRZEJŚĆ
DO CHMURY

  • Zdefiniowanie strategii i celu

    Należy zdefiniować cele i potrzeby biznesowe, których realizację ma wspierać chmura. Będą one warunkować kształt i funkcjonalność rozwiązania, architektury korporacyjnej, a także determinować pożądany kierunek rozwoju organizacji IT/OT, w tym zestaw kompetencji.

  • Zaplanowanie adaptacji chmury

    Plan adaptacji rozwiązań chmurowych powinien z jednej strony uwzględniać aspekty kluczowe dla biznesu, a z drugiej strony dawać wystarczający czas na wytworzenie w organizacji kompetencji, procesów i usług determinujących niezakłócony przebieg produkcji.

  • Dostosowanie organizacji do pracy z chmurą

    Należy dostosować model operacyjny i procesy IT/OT do specyfiki chmury i nowej koncepcji architektury korporacyjnej. Niezbędne będzie uzupełnienie kompetencji warunkujących efektywne posługiwanie się chmurą. Organizacja powinna przyswoić zwinne metody pracy.

JAK TO ZROBIĆ?

Spójna wizja digitalizacji wspieranej przez chmurę

Interesariusze reprezentujący cały łańcuch wartości powinni mieć spójną wizję jak nowa technologia pozwoli osiągnąć im wymierne korzyści w skali wydziału i całego przedsiębiorstwa.

Przygotowanie gruntu dla nowej technologii

Należy stworzyć warunki, aby nowa technologia została przyswojona przez organizację oraz zapewnić czas na wytworzenie kompetencji niezbędnych do biegłego korzystania z chmury. Służyć temu mogą projekty o charakterze Proof of Concept.

Rozwój rozwiązań, usług i skalowanie

W miarę rosnącej gotowości organizacji do korzystania z nowej technologii możliwe jest skalowanie rozwiązań, obejmowanie chmurą kolejnych obszarów funkcjonalnych i stopniowe wygaszanie usług i systemów opartych o starsze technologie.

Spójna wizja digitalizacji wspieranej przez chmurę

Interesariusze reprezentujący cały łańcuch wartości powinni mieć spójną wizję jak nowa technologia pozwoli osiągnąć im wymierne korzyści w skali wydziału i całego przedsiębiorstwa.

Przygotowanie gruntu dla nowej technologii

Należy stworzyć warunki, aby nowa technologia została przyswojona przez organizację oraz zapewnić czas na wytworzenie kompetencji niezbędnych do biegłego korzystania z chmury. Służyć temu mogą projekty o charakterze Proof of Concept.

Rozwój rozwiązań, usług i skalowanie

W miarę rosnącej gotowości organizacji do korzystania z nowej technologii możliwe jest skalowanie rozwiązań, obejmowanie chmurą kolejnych obszarów funkcjonalnych i stopniowe wygaszanie usług i systemów opartych o starsze technologie.