SEKTOR PUBLICZNY

SYTUACJA NA RYNKU

Sektor publiczny to jeden z największych obszarów polskiej gospodarki. Przez lata pozostawał w cieniu dużych zmian i trendów technologicznych. Obecnie przez zmiany globalne i konieczność większej elastyczności czy deregulacje stara się nadrobić i prześcignąć sektor prywatny w wykorzystaniu nowoczesnej technologii, biorąc pod uwagę wykorzystanie m.in. rozwiązań chmurowych.

Deregulacje oraz rezydencja danych

Sektor publiczny obecnie znacznie otwiera się na wykorzystanie chmury oraz narzędzi opartych o chmurę – także chmurę publiczną. Dzieje się tak m.in. dzięki zmianom w prawie i deregulacjom, które umożliwiają coraz szersze wykorzystanie tej technologii np. dotyczące lokalizacji Data Center, z którego świadczone są usługi. Powyższe ułatwiają także decyzje inwestycyjne kluczowych dostawców chmury o budowie Centrum Przetwarzania Danych na terenie Polski.

Nowe pokolenia w organizacjach – nowe umiejętności.

Wyraźnie widać zwiększający się udział w rynku młodych pracowników (także w IT), którzy posiadają nowe kwalifikacje, umiejętności oraz wiedzę praktyczną z zakresu nowych technologii, w tym rozwiązań chmurowych.

Informatyzacja

Sektor mimo pewnego rodzaju opóźnienia obecnie staje się coraz bardziej zinformatyzowany w zakresie wykorzystania najnowszych rozwiązań IT. Pociąga to za sobą konieczność inwestycji w rozwiązania IT oraz przy dużej skali implementacji, wymaga standaryzacji. Dzięki temu mogą znacznie łatwiej wykorzystywać chmurę oraz jej funkcjonalności. Pozorne i początkowe opóźnienie wykorzystania chmury ułatwia wybór właściwego i optymalnego rozwiązania chmurowego, a dodatkowo pozwoli zmniejszyć ryzyko popełniania błędów które zostały popełnione przez firmy wdrażające technologie jako pierwsze.

Bezpieczeństwo i skalowalność

Inwestowanie w zabezpieczenia Data Center przedsiębiorstwa dysponującego dużym lub bardzo dużym budżetem IT, będą nieporównywalnie mniejsze niż inwestycje Cloud Providera – które są znacznie wyższe. Warto wspomnieć, że dostawcy chmurowi zapewniają niemal nieograniczoną skalowalność rozwiązań, która jest nieosiągalna dla największych „firmowych” Data Center.

Finansowanie

Zmiana modelu finansowania IT z CAPEX na OPEX – trend ten coraz częściej jest zauważalny w spółkach sektora państwowego. Sposób płacenia „pay-per-use” staje się wyzwaniem także w kontekście przetargów publicznych (inny model budżetowania). Dodatkowo przynosi wymierne korzyści i potencjalnie może przynieść wiele oszczędności dla przedsiębiorstwa, które wykorzystuje taki model.

Praca zdalna

Ostatnie miesiące pokazały, że istotne staje się zachowanie ciągłości działania organizacji i pracy w modelu pracy zdalnej. Aby to zrealizować konieczne staje się po pierwsze zapewnienie zasobów informatycznych, po drugie przystosowanie ich do innego modelu pracy, a po trzecie wykorzystania narzędzi i rozwiązań informatycznych umożliwiających szybką implementacje rozwiązań z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Wszystkie powyższe może być dobrze zarządzane i realizowanie dzięki transformacji chmurowej.

Nowe pokolenia - klienci

Przedsiębiorstwa muszą wychodzić naprzeciw oczekiwaniom Klienta, a także brać pod uwagę trendy. Mowa tu między innymi o nowatorskich usługach cyfrowych, które umożliwią kontakt z klientem poza oddziałem. Obecnie klient oczekuje szybkiego i łatwego dostępu do usług i produktów, a tym samym stale modyfikowanych np. aplikacji mobilnych, które im to umożliwią.

Sektor publiczny może być podzielony na wiele obszarów. Dla uproszczenia możemy wydzielić dwie grupy, które wskażą nam uproszczoną formę wykorzystania technologii.
To co istotne, we wszystkich grupach ważną rolę odgrywa chmura. To co je różni to metoda analizy i zakres wykorzystania chmury m.in. dla obszaru infrastruktury krytycznej i elementów systemów teleinformatycznych wchodzących w jej skład.
Grupy funkcjonalne:
• Organ władzy publicznej - w tym organy administracji rządowej, samorządowej etc. (czyli np. ministerstwa, jednostki samorządowe czy terytorialne, jednostki budżetowe, etc.)
• Spółki, których udziały posiada Skarb Państwa (np. spółki energetyczne, fabryki, banki czy też spółki ubezpieczeniowe oraz sektora obronnego)
Dla tych obu grup najlepszym i najprostszym wydaje się scenariusz wykorzystania narzędzi i rozwiązań do komunikacji opartych o chmurę. Podejście do zbudowania elastycznych, skalowalnych i bezpiecznych rozwiązań mieszczących się w definicji Elastic Digital Workplace czyli np. komunikatorów IM wykorzystanych w codziennej komunikacji biznesowej, systemów poczty elektronicznej czy pracy zdalnej i grupowej. Te rozwiązania są wdrażane w oparciu o chmurę obliczeniową, która zapewnia wydajności i nieograniczoną skalowalności.

Myśląc o chmurze, oczywiście powinniśmy uwzględnić specyfikę organizacji oraz to, że część komunikacji m.in. w sektorze obronnym i bezpieczeństwie musi odbywać się z wykorzystaniem narzędzi zapewniających znacznie inny poziom bezpieczeństwa niż standardowy. W takim przypadku zaleca się stosowanie chmury hybrydowej lub prywatnej, która umożliwi nam zachować wewnątrz wszystkie wrażliwe lub krytyczne dane, a dodatkowo dzięki chmurze hybrydowej pozwoli nam na modyfikowanie aplikacji i poserzy potencjalny obszar przechowywania danych.

Od wielu lat dla organizacji z Sektora Publicznego dużym wyzwaniem było przechowywanie danych poza granicami państwa. Jednak w ostatnim czasie wiele się zmieniło w tym zakresie, a to co istotne dla tego sektora zostało zaadresowane pośrednio dzięki dostawcom technologii, którzy planują zainwestować w centra danych zlokalizowanych na terenie RP. Centra te będą wykorzystane nie tylko do świadczenia usług w modelu IaaS, ale również PaaS i SaaS. To rozwiązuje problem rezydencji zachowania danych nie tyle na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a przede wszystkim na naszym lokalnym rynku.

JAK BEZPIECZNIE PRZEJŚĆ DO CHMURY

 • Analiza

  Analiza posiadanych zasobów technologicznych, narzędzi IT, zasobów ludzkich oraz posiadanych w organizacji kompetencji. Następnie powinniśmy przystąpić do analizy obszaru/ branży, w którym działa organizacji (np. specyficzne wymagania i regulacje) w wyniku czego otrzymamy informacje o tzw. stanie AS-IS.

 • Cel i strategia

  Określenie celów biznesowych wykorzystania chmury oraz określenie celów biznesowych strategii technologicznej. To pozwoli rozpoznać elementy technologii, które mają wspierać firmę w obszarze realizacji celów, a jednocześnie wyznaczą potencjalne trudności wdrożenia technologii. Wskazana strategia powinna być istotną częścią strategii przedsiębiorstwa. Strategia technologiczna powinna zawierać elementy potencjalnego wykorzystania trendów branży i pryncypiów np. strategii multi-cloud, a także określić kolejne potrzeby wynikające ze strategii.
  Istotnym elementem będzie określenie lub zmiana istniejącego modelu operacyjnego dla nowego, funkcjonującego w oparciu o chmurę, obszarowi IT. Istotne jest także zupełnie inne zarządzenie kosztami IT w obszarze wykorzystania chmury.

 • Zarządzanie

  Po migracji do chmury następować będzie tzw. optymalizacja tj. dostosowywanie planów kolejnych działań uwzględniając nabyte doświadczenia, posiadane i nabyte kompetencje oraz wszystko co zostało wniesione do organizacji jako doświadczenia nabyte w trakcie i po migracji. Warto uwzględnić tutaj doświadczenia po-migracyjne partnerów technologicznych i gotowe scenariusze użycia i implementacji chmury.

Plan działania i wykorzystania chmury

Rekomenduje się opracowanie i wdrożenie planu TRANSFORMACJI CYFROWEJ wykorzystującej chmurę lub której chmura będzie kluczowym elementem. Chmura jako całość, ale także poszczególne rozwiązania oparte o chmurę.

Wybór obszaru

Zaleca się wybór obszaru firmy, który potencjalnie mogłyby być przeniesiony do chmury jako pierwszy. Następnie rekomenduje się wykorzystanie sprawdzonych i gotowych scenariuszy wykorzystania chmury w tzw. drugiej fazie migracji. Dla wielu organizacji istnieją gotowe, sprawdzone i optymalne scenariusze wykorzystania chmury- wykorzystanie ich znacznie przyspieszy i uprości proces transforacji.

Partnerzy

Zaangażowanie doświadczonych partnerów realizujących złożone projekty transformacyjne, którzy wykorzystują elementy chmur publicznych i prywatnych oraz strategii multi-cloud upraszcza proces migracji do chmury. To co ważne, skala realizowanych projektów powinna być znacząca. Istotnym elementem rekomendacji jest wybór partnera posiadającego sprawdzone metodyki implementacji i migracji aplikacji lub całych obszarów biznesowych organizacji do chmury. Obniża to ryzyko oraz koszty takiego procesu.